REKLAMA
LPG
21.06.2010

Badania zbiorników na stacjach autogazu

Jak każde urządzenie ciśnieniowe, również zbiorniki stosowane do przechowywania płynnego gazu na stacjach LPG są objęte dozorem technicznym.
REKLAMA

Wynika to z obowiązującego w Polsce prawa (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych, Dz.U. 135, poz. 1269).

Zestaw zbiorników LPG (2x4850 l)fot. ChemetNajbardziej typowy na naszym rynku zestaw zbiorników (2x4850 l) na stacji tankowania LPG. Zbiorniki takie podlegają rewizji zewnętrznej co 2 lata, wewnętrznej co 10 lat

Pierwszy kontakt właściciela stacji autogazu z inspektorem UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) następuje już na etapie jej montażu. Wtedy zbiorniki, na podstawie przedstawionych dokumentów, podlegają zgłoszeniu do UDT. Na miejscu inspektor sprawdza zgodność zamontowanych zbiorników z przedłożoną dokumentacją. Od tego momentu na użytkowniku spoczywa obowiązek zgłaszania zbiornika do okresowych rewizji. Co 2 lata są przeprowadzane rewizje zewnętrzne, mające na celu głównie ocenę zaworów bezpieczeństwa. Co 10 lat wykonywane są rewizje wewnętrzne i próby ciśnieniowe.

Odbiór zbiorników podziemnych odbywa się dwuetapowo. Pierwsze sprawdzenie dotyczy stanu powłoki zbiornika i odbywa się po jego posadowieniu na fundamencie w wykopie. Drugi etap to odbiór końcowy po zasypaniu zbiornika już w warunkach roboczych, kiedy jest wypełniony gazem. Okresowe rewizje zewnętrzne odbywają się podobnie jak w przypadku zbiorników zewnętrznych, co 2 lata (sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa). Rewizje wewnętrzne są przewidziane co 5 lat. Zastosowanie antykorozyjnej ochrony katodowej powoduje, że po 5 latach inspektor UDT przedłuża decyzję dopuszczającą zbiornik do eksploatacji na kolejne 5 lat. Rewizja wewnętrzna zbiornika podziemnego odbywa przy wykorzystaniu badań endoskopowych. Wziernik endoskopu jest wprowadzany do wnętrza badanego zbiornika, który musi być do tego celu odpowiednio przygotowany (brak gazu i zneutralizowane opary we wnętrzu zbiornika).

Zawory bezpieczeństwa zbiornika LPGfot. gazeo.plW zbiornikach powyżej 5000 l, zgodnie z przepisami stosuje się 2 zawory bezpieczeństwa. Podlegają one sprawdzeniu na stanowisku co 6 lat. Zdjęcie przedstawia zawory bezpieczeństwa zbiornika podziemnego. Z tego powodu są one zamontowane na rurach o długości 0,5 m, zapewniających ich położenie tuż nad powierzchnią gruntu po zasypaniu zbiornika

Co 6 lat jest wymagane sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa na stanowisku próbnym. Sprawdzeniu podlega ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa, które powinno wynosić 1,56 MPa. Zamiast tego badania zawory bezpieczeństwa można wymienić na nowe, których działanie jest poświadczone przez inspektora UDT.

Opłaty

Opłaty za czynności związane z odbiorem zbiorników w trakcie ich montażu są naliczane po ich wykonaniu na podstawie liczby godzin (stawka 99,90 zł) jakie Inspektor poświęca na wykonanie tych czynności. Należności za późniejsze rewizje są wnoszone jako zryczałtowane opłaty roczne. W przypadku najbardziej typowej stacji ze zbiornikami 2x4850 l ryczałt roczny wynosi 2x149,85 zł (za zbiorniki) + 149,85 zł (za rurociąg). Opłaty te wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. Nr 153, poz. 1762), wydanego na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym; zmienionego rozporządzeniem opublikowanym w Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz. 156 i są zależne od pojemności zbiorników i długości rurociągów.

Co jakiś czas trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności przygotowania urządzeń do badań, czym zajmują się specjalistyczne firmy. Tak jest np. w przypadku sprawdzania działania zaworów bezpieczeństwa na specjalnym stanowisku (z wykorzystaniem azotu), podobnie w przypadku rewizji wewnętrznej wymagającej opróżnienia zbiornika niezbędne staje się wynajęcie firmy, która to wykona.

Terminy rewizji wynikają z w.w. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. W uzasadnionych przypadkach inspektor UDT może skrócić termin dopuszczenia zbiornika do eksploatacji. Musi to jednak wynikać z przesłanek technicznych, które są zawarte w protokole pokontrolnym. Mogą to być, np. wżery korozyjne (występujące bardzo rzadko). Wtedy inspektor przeprowadza analizę czy grubość płaszcza zbiornika nie osiągnęła wartości obliczeniowej i szacuje jak szybko postępuje proces korozyjny. Dopiero taka analiza może skutkować skróceniem okresu do następnej rewizji zbiornika, bądź w przypadku przekroczenia minimalnej wartości grubości obliczeniowej wycofaniem zbiornika z użytkowania.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Chemet, UDT, informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.