Regulamin ten określa warunki korzystania z portalu internetowego dostępnego pod domeną https://gazeo.pl/ oraz forum dostępnego pod domeną https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/, prowadzonych przez Pawła Stefanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GAZEO Paweł Stefanowski przy al. 1-go Maja 47, 90-740 Łódź, posiadającego nr NIP 947- 102-05-50, REGON 471523240, adres e-mail biuro@gazeo.pl, numer tel.: + 48 609 966 101 i zawiera następujące informacje:

1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Administrator

Paweł Stefanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GAZEO Paweł Stefanowski przy al. 1-go Maja 47, 90-740 Łódź, posiadający nr NIP: 947-102-05-50, REGON: 471523240

Adres e-mail

oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Dostęp

dostęp do Materiałów oznaczonych jako odpłatne w ramach jednego z trzech wariantów określonych w pkt 7.2 Regulaminu

Dzień roboczy

każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)

Ekspert

osoba wyznaczona przez Administratora do udzielenia Porady na zadane przez Użytkownika pytanie (ekspert wewnętrzny) i/lub osoba wyznaczona przez Producenta lub Warsztat (ekspert zewnętrzny)

Formularz zamówienia

udostępniony w Portalu interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia

Forum

forum internetowe prowadzone pod domeną https://gazeo.pl/forum_lpg_cng/ przez Administratora o tematyce paliw i technologii alternatywnych oraz związanej z nimi problematyce

Kalkulator

jeden z trzech dostępnych w Portalu kalkulatorów służących do symulacji wydatków i oszczędności związanych z założeniem instalacji LPG dla samochodów:

 1. z pośrednim wtryskiem benzyny;
 2. z bezpośrednim wtryskiem benzyny;
 3. z silnikiem typu diesel

Konsument 

Użytkownik  będący  osobą fizyczną dokonującą zakupu Dostępu  niezwiązanego  bezpośrednio  z  jego działalnością  gospodarczą  lub zawodową
 
Konto
 
prowadzony dla Użytkownika Portalu pod unikalną nazwą (login) zbiór, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu, w tym w ramach dokonywanych zakupów Dostępów
 
Materiały
 
wszelkie treści bez względu na ich formę i sposób przekazu udostępniane przez Administratora w ramach Portalu
 
Regulamin 

niniejszy  regulamin  określający  prawa  i  obowiązki  Administratora  i Użytkownika  
 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Użytkownik  będący  osobą fizyczną zawierająca  umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie  posiada  ona  dla  niej  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności gospodarczej,  udostępnionego  na  podstawie  przepisów  o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Producent

osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji elementów instalacji LPG  
 
Porada

usługa  porady  eksperckiej  w  zakresie  rodzaju  instalacji  LPG,  eksploatacji instalacji LPG oraz modelu samochodu, w którym może zostać zastosowana instalacja LPG,  świadczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przez Eksperta
 
Portal

portal internetowy prowadzony  pod  domeną  https://gazeo.pl/ przez Administratora  
 
Prawa Autorskie

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
 
Usługi

usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora określone w pkt 2.1 i 2.2
 
Użytkownik

osoba  fizyczna,  osoba  prawna  albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Administratora świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu
 
Ustawa o prawach konsumenta

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) 

Warsztat

osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub  osoba  prawna  prowadząca  działalność  w  zakresie  montażu  i  serwisu instalacji gazowej w pojazdach

Zamówienie 

złożone  za  pośrednictwem  elektronicznego  Formularza  zamówienia oświadczenie Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Umowy dostarczenia Dostępu

1.2

Portal i Forum prowadzone są przez Administratora.

1.3

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu lub Forum, w szczególności z Usług dostępnych w Portalu i na Forum, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu lub Forum, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

2.1

W ramach Portalu Użytkownik może korzystać, w szczególności z następujących Usług:

 1. zapoznawania się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem kanałów RSS. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika, wynikających z jego aktywności internetowych;
 2. korzystania z wyszukiwarki dostępnej w Portalu;
 3. dokonania rejestracji Konta na Portalu;
 4. dokonywania zakupu Dostępu do Materiałów odpłatnych; e. umożliwiania zamieszczania opinii w Portalu;
 5. umożliwiania dokonywania ocen Materiałów i zamieszczania komentarzy;
 6. udostępniania Materiałów za pośrednictwem wtyczki Facebook pod Materiałami;
 7. zadawania pytań Ekspertom;
 8. korzystania z Kalkulatora;
 9. zamówienia rozmowy telefonicznej z wybranym przez siebie Warsztatem lub Producentem dotyczącej montażu, serwisu lub naprawy instalacji LPG.

2.2

W ramach Forum Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

 1. zapoznawania się z tematami i dyskusjami prowadzonymi na Forum;
 2. dokonania rejestracji konta na Forum;
 3. brania udziału w dyskusji na Forum po zalogowaniu się do swojego konta.

2.3

Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu i na Forum odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4

Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług z wyłączeniem świadczenia Usługi rejestracji i posiadania Konta w Portalu lub na Forum albo Usługi w postaci Dostępu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu lub Forum w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług z wyłączeniem świadczenia Usługi rejestracji i posiadania  Konta  w  Portalu  lub  na  Forum  albo  Usługi  Dostępu  dochodzi  z  chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu lub Forum.

2.5

Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług rejestracji i utrzymania konta na Forum dochodzi w momencie kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na Adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika przez Administratora po wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wskazanie Adresu e-mail lub numeru telefonu oraz akceptacji Regulaminu.

2.6

Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług rejestracji i utrzymania konta na Portalu dochodzi pod warunkiem prawidłowego wypełnienia i przesłania do Administratora formularza rejestracji Konta.

2.7

Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług rejestracji i utrzymania Konta na Portalu lub Forum dochodzi: a. po upływie 72 godzin od otrzymania linku aktywacyjnego od Administratora w przypadku braku ustawienia hasła do Konta; b. po skorzystaniu z przycisku "Usuń konto" i otrzymaniu wiadomości e-mail lub sms od Administratora o usunięciu Konta.

2.8

Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o Dostęp do Materiałów odpłatnych dochodzi w momencie uiszczeniu opłaty za wykupiony okres Dostępu zgodnie z Formularzem zamówienia, a do rozwiązania umowy o Dostęp do Materiałów odpłatnych dochodzi w momencie upływu okresu Dostępu wybranego przez Użytkownika w Formularzu zamówienia.

2.9

Korzystanie przez Użytkownika z Usług w Portalu lub na Forum jest bezpłatne, z wyłączeniem określonych Materiałów oznaczonych jako odpłatne.

2.10

W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.

2.11

Administrator ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Administratora lub osób trzecich, z którymi Administrator zawarł umowę o wyświetlanie reklam w ramach Portalu, a także wydarzeń i inicjatyw związanych z wytwarzaniem, montażem oraz użytkowaniem instalacji LPG.

2.12

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam towarów i usług oferowanych przez osoby trzecie, z którymi zawarł umowę o wyświetlanie reklam w ramach Portalu.

2.13

Treści reklamowe, o których mowa w pkt 2.8 – 2.10 powyżej stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.

2.14

Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

3. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

3.1

Usługa "wtyczka społecznościowa Facebook" jest świadczona na rzecz Użytkownika przez Facebook Ireland Limited, zgodnie z postanowieniami regulaminu Facebook dostępnego pod linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Administrator nie jest podmiotem świadczącym na rzecz Użytkownika usługę "wtyczka społecznościowa Facebook".

3.2

Wtyczka społecznościowa Facebook wyświetla się w Portalu, lecz zawarte w niej informacje pochodzą bezpośrednio z serwisu Facebook, stanowiąc rozszerzenie jego funkcjonalności. Wtyczka została zaprojektowana w taki sposób, aby Portal nie otrzymywał żadnych informacji pochodzących z serwisu Facebook.

3.3

Jeśli Użytkownik nie jest jeszcze zalogowany w serwisie Facebook, przed skorzystaniem z wtyczki społecznościowej Facebook w Portalu pojawi się monit informujący o konieczności zalogowania się do serwisu Facebook w celu korzystania z wtyczki społecznościowej.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

4.1

Celem skorzystania z Usług Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora: a. posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript; b. wskazanie przez Użytkownika i używanie ważnego i aktywnego Adresu e-mail; c. wskazanie przez Użytkownika i używanie aktywnego numeru telefonu.

4.2

Celem przesłania opinii na Portalu przez Użytkownika lub założenia konta na Portalu lub Forum, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

 1. posiadanie miejsca w skrzynce pocztowej pod wskazanym przez Użytkownika Adresem e-mail umożliwiającego odbieranie przez Użytkownika wiadomości;
 2. brak blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na Adres e-mail wskazany przez Użytkownika;
 3. nieusuwanie i nieblokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika;
 4. posiadanie aktywnego numeru telefonu, na który mogą być wysyłane wiadomości SMS z informacjami lub kodami weryfikacyjnymi.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5.1

Użytkownicy mogą:

 1. zamieszczać w Portalu opinie na temat Producentów lub Warsztatów, instalacji LPG, producentów samochodów oraz danych marek i modeli samochodów. Zamieszczenie opinii wymaga podania przez Użytkownika jego nicku/podpisu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, na który Użytkownik otrzymuje kod aktywujący dodaną opinię;
 2. dokonywać oceń Materiałów korzystając z przycisków "Przydatny artykuł" oraz "Mógłby być ciekawszy", a także zamieszczać komentarze pod Materiałami, korzystając z wtyczki społecznościowej Facebook;
 3. rozpoczynać nowe tematy w ramach Forum oraz prowadzić dyskusję na Forum;
 4. głosować w sondach.

5.2

Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania na Portalu opinii dotyczących wyłącznie:

 1. usług montażu/serwisu świadczonych przez Warsztat, z których Użytkownik uprzednio faktycznie skorzystał;
 2. instalacji LPG, z których Użytkownik korzysta lub uprzednio korzystał,
 3. samochodów wyposażonych w instalacje LPG, które Użytkownik faktycznie użytkuje lub uprzednio użytkował.

5.3

Użytkownik może jedynie dodawać opinie zgodnie z informacjami uzyskanymi na podstawie własnych doświadczeń. Użytkownik nie może dodawać ocen nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd.

5.4

Użytkownik jest uprawniony do dodania jednej opinii na Portalu nie częściej niż raz na 6 miesięcy wyłącznie po uprzednim skorzystaniu z jednej z usług lub produktów, o których mowa w pkt 5.2 powyżej. Administrator jest uprawniony do usuwania dodatkowych opinii przekraczających liczbę opinii, o której mowa w zdaniu poprzednim.

5.5

Użytkownik jest uprawniony do oddania jednego głosu w danej sondzie zamieszczonej na Portalu.

5.6

Użytkownik może zostać poproszony bezpośrednio przez Producenta lub Warsztat o wystawienie opinii dotyczącej świadczonej przez Warsztat na rzecz Użytkownika usługi lub dokonanej przez Producenta sprzedaży, wysyłając w tym celu Użytkownikowi na wskazany przez niego Adres e-mail lub numer telefonu odpowiednio wiadomość mailową lub SMS, zawierające link do formularza oceny. W celu dodania opinii Użytkownik powinien kliknąć w przesłany link, a następnie dodać opinię w sposób określony w Regulaminie.

5.7

Zamieszczanie przez Użytkownika opinii, komentarzy lub wypowiedzi z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

5.8

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w postaci opinii, komentarzy lub wypowiedzi które:

 1. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
 3. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawiony;
 4. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;
 5. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne;
 6. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste;
 7. zawierają treści umieszczone w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijania wątków poprzez zamieszczanie tzw. "pustych" komentarzy niezawierających żadnych treści.

5.9

Administrator weryfikuje treść zamieszczanych opinii, komentarzy lub wypowiedzi pod kątem ich prawdziwości i rzetelności. Administrator dokonuje również weryfikacji opinii, komentarzy lub wypowiedzi po dokonaniu zgłoszenia przez Producenta lub Warsztat do Administratora o weryfikację opinii, komentarza lub wypowiedzi.

5.10

W przypadku weryfikacji opinii Administrator prześle do Użytkownika wiadomość e-mail lub SMS, wykorzystując dane podane przez Użytkownika przy dodawaniu opinii, z prośbą o przesłanie dowodu zakupu produktu lub usługi albo oświadczenia o zakupie lub korzystanie z danego produktu lub usługi.

5.11

W przypadku braku przesłania dowodu zakupu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 5.10 powyżej w ciągu 3 Dni roboczych Administrator usunie weryfikowaną opinię, komentarz lub wypowiedź.

5.12

Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania opinii, komentarzy, w tym do blokowania możliwości zamieszczania opinii, komentarzy lub wypowiedzi przez określonych Użytkowników.

5.13

Użytkownik winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.

5.14

Użytkownik obowiązany jest do podawania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.15

Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania na Forum postów niezwiązanych z tematyką Forum.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

6.1

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

6.2

Niezależnie od powyższego Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

6.3

Administrator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

6.4

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania dowolnych treści w całości lub fragmentach, a w szczególności tych zawierających treści, o których mowa w pkt 5.8 Regulaminu.

7. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ODPŁATNYCH

7.1

Użytkownik może uzyskać dostęp do Materiałów oznaczonych jako odpłatne po wykupieniu Dostępu u Administratora.

7.2

Użytkownik ma do wyboru trzy warianty Dostępu:

 1. Dostęp standardowy 4-tygodniowy dla 1 Użytkownika;
 2. Dostęp roczny (prenumerata roczna) dla 1 Użytkownika;
 3. Dostęp roczny (prenumerata roczna) dla maksymalnie 3 Użytkowników.

7.3

Niezależnie od wariantu wykupionego Dostępu określonego w pkt 7.2 powyżej, Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich Materiałów odpłatnych.

7.4

Dostęp do Materiałów odpłatnych nie jest ograniczony terytorialnie.

7.5

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Dostępu do Materiałów odpłatnych za pomocą: a. jednego urządzenia z dostępem do Internetu dla Dostępu dla 1 Użytkownika, określonych w pkt 7.2 lit a lub lit. b; b. trzech urządzeń z dostępem do Internetu dla Dostępu dla 3 Użytkowników, o którym mowa w pkt. 7.2 lit. c.

7.6

Udostępnienie Materiałów odpłatnych osobom trzecim przez Użytkownika, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Pr. Autorskiego wymaga odrębnej zgody Administratora.

7.7

Użytkownik może być zalogowany na swoim Koncie na jednym lub maksymalnie trzech urządzeniach w danym momencie, w zależności od wyboru Dostępu do Materiałów określonego w pkt 7.5.

7.8

Aby skorzystać z Dostępu do Materiałów odpłatnych zobowiązany jest:

 1. do rejestracji Konta w Portalu i utrzymania Konta przez cały okres trwania Usługi dostępu;
 2. do zaakceptowania Regulaminu;
 3. wykupienia Dostępu;
 4. spełnienia minimalnych wymagań technicznych określonych w pkt 4 Regulaminu.

7.9

Korzystanie z Dostępu z naruszeniem postanowień Regulaminu, w tym w szczególności korzystania z Dostępu przez większą liczbę Użytkowników, niż przewidzianą dla danego Dostępu, stanowi istotne naruszenie umowy o uzyskanie Dostępu i uprawnia Administratora do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8. ZASADY ZAKUPU DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW

8.1

Użytkownik w celu dokonania zakupu Dostępu ma możliwości skorzystania z następujących metod płatności:

 1. karty płatniczej;
 2. płatności internetowej (online) za pośrednictwem operatora płatności PayU, którego regulamin dostępny jest pod linkiem: https://poland.payu.com/wp- content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji- p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf;
 3. przelewem tradycyjnym.

8.2

W przypadku zakupu Dostępu, o którym mowa w pkt 7.2 lit. a (Dostęp 4-tygodniowy) Użytkownik może skorzystać z metod płatności wskazanych w pkt 8.1 lit a lub b powyżej.

8.3

Cenę za Dostęp uiszcza się w całości z góry zgodnie z cennikiem za wykupiony okres Dostępu.

8.4

Po złożeniu Zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Dostępu Administrator potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji na Adres e-mail podany przez Użytkownika będący identyfikatorem Konta.

8.5

W przypadku wyboru metody płatności określonej w pkt 8.1 lit. b, płatność odbywa się elektronicznie poprzez platformę PayU.

8.6

W przypadku wyboru metody płatności określonej w pkt 8.1 lit. c Użytkownik otrzyma Dostęp po zaksięgowaniu należnej opłaty na koncie Administratora, o czym zostanie poinformowany przez Administratora w formie mailowej lub sms, z zastrzeżeniem pkt 11.9.

9. REZYGNACJA Z DOSTĘPU ROCZNEGO

9.1

Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może w każdym czasie zrezygnować z zamówionego Dostępu rocznego poprzez rezygnację z Dostępu na swoim Koncie.

9.2

W przypadku rezygnacji z Dostępu rocznego Użytkownikowi, o którym mowa w pkt 9.1 powyżej, zostanie zwrócona kwota proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu Dostępu, jednakże z uwzględnieniem ceny za standardowy Dostęp 4-tygodniowy.

10. PORADY EKSPERTA

10.1

Na Portalu w zakładce "Praktyk" Użytkownik ma możliwość zadawania pytań do Eksperta oraz przeglądania udzielonych już odpowiedzi.

10.2

Skorzystanie z usługi Porady wymaga skorzystania przez Użytkownika z formularza dostępnego po kliknięci w przycisk "Zadaj pytanie" i podania w nim Adresu e-mail, na który przesłany zostanie link do odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie. Treść pytania zostanie udostępniona w Portalu oraz przekazana wybranemu przez Administratora Ekspertowi.

10.3

Administrator dołoży wszelkich starań, aby Użytkownik uzyskał odpowiedź na zadane za pośrednictwem formularza pytanie w terminie 5 Dni roboczych od wysłania Administratorowi formularza zapytania.

10.4

Odpowiedzi udzielane przez Eksperta są oparte jedynie na informacjach przedstawionych przez Użytkownika i mogą nie uwzględniać specyfiki związanej z danym egzemplarzem pojazdu.

10.5

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność udzielonej Porady przez Eksperta. Ryzyko związane ze skorzystaniem z Porady ponosi Użytkownik.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

11.2

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na Dostęp Użytkownik odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

11.3

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonując prawo odstąpienia musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnego oświadczenia.

11.4

Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie ze wzorów, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie jest obowiązkowe.

11.5

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

11.6

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:

a. pisemnie na adres: GAZEO Paweł Stefanowski przy al. 1-go Maja 47, 90-740 Łódź

b. za pomocą poczty elektronicznej w wiadomości wysłanej na adres: biuro@gazeo.pl.

11.7

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Administrator dokona zwrotu otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu
płatności.

11.8

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie będzie mógł odstąpić od umowy, gdy wyrazi zgodę na uzyskanie Dostępu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11.9

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

 1. jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. o udzielenie Dostępu do treści cyfrowych, w tym Materiałów, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. NEWSLETTER

12.1

Użytkownik poprzez skorzystanie z opcji "zamów newsletter" uzyskuje dostęp do usługi newsletter.

12.2

Poprzez usługę newslettera Użytkownik będzie uzyskiwać na podany przez siebie Adres e- mail najnowsze informacje o Portalu, Administratorze oraz o podmiotach współpracujących z Administratorem, w tym ich produktach i usługach.

12.3

Warunkiem korzystania z tej usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na uruchomienie usługi newsletter i przetwarzanie w tym celu przez Administratora w niezbędnym zakresie danych osobowych Użytkownika.

13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

13.1

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska oraz adresów poczty elektronicznej, numeru telefonu podawanych przy korzystaniu z Usług.

13.2

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://gazeo.pl/gazeopl/twoja- prywatnosc.html.

14. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

14.1

Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

14.2

Reklamacje mogą być składane:

a. pisemnie na adres: GAZEO Paweł Stefanowski przy al. 1-go Maja 47, 90-740 Łódź;

b. za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: biuro@gazeo.pl.

14.3

Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane umożliwiające identyfikację Użytkownika;
 2. przedmiot reklamacji;
 3. żądania związane z reklamacją.

14.4

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, w zakresie określonym w pkt 14.3 powyżej, Administrator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

14.5

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.

15. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW

15.1

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, a w szczególności ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
 3. skorzystania z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

15.2

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

16. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

16.1

Wszelkie prawa do Materiałów są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, które na podstawie współpracy z Administratorem udostępniły mu Materiały. Materiały podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Pr. Autorskiego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

16.2

Korzystanie z Materiałów udostępnionych w Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do tych Materiałów ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów poza licencją na dostęp do Materiałów zawartych na Portalu przez okres zgodny z Zamówieniem Użytkownika. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Portalu w celu publicznego rozpowszechniania Materiałów.

16.3

Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Materiałów przez innych Użytkowników lub godzić w słuszne interesy Administratora oraz podmiotów, które na podstawie współpracy z Administratorem udostępniły mu Materiały.

16.4

Użytkownicy mogą zamieszczać w ramach administrowanych przez siebie stron internetowych przekierowania do Materiałów, w tym również korzystać z możliwości ich udostępniania na profilach social media Użytkownika za pomocą opcji dostępnych pod przyciskiem "Podziel się" pod warunkiem, że w ramach lub bezpośrednio obok takiego przekierowania zostanie zamieszczona informacja o treści "Źródło: gazeo.pl".

16.5

Materiały udostępniane w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Administrator uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych Materiałów, jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Materiałów ponosi Użytkownik.

16.6

Użytkownik korzystając z Materiałów, Kalkulatora oraz Porady podejmuje decyzje, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem Materiałów, Kalkulatora oraz Porady.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia umowy świadczenia Usługi, w tym do zawarcia umowy o udzielenie Dostępu.

17.2

Administrator zastrzega sobie praw do rozwiązania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu z Użytkownikami w przypadku zakończenia prowadzonej przez Administratora działalności lub zamknięcia Portalu.

17.3

W sytuacji, o której mowa w pkt 17.2 powyżej Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników poprzez przesłanie Użytkownikom wiadomości e-mail na wskazanych przez Użytkowników Adres e-mail z 1-miesięcznym wyprzedzeniem oraz zobowiązuje się zwrócić proporcjonalnie kwoty za niewykorzystany Dostęp roczny. Postanowienie zawarte w pkt 9.2 Regulaminu nie stosuje się w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

17.4

Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 1. zmiany sposobów udostępniania Materiałów bądź świadczenia Usług, a także wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Portalu lub Forum;
 2. zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Użytkownikowi;
 3. zmiany sposobów płatności i udostępniania Materiałów odpłatnych;
 4. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.

17.5

W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Portalu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzyma tę informację na stronie głównej Portalu przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych.

17.6

Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są na Portalu lub Forum. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w każdym czasie, bezpłatnie na Portalu lub Forum w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Portal lub Forum ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.

17.7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2022 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

17.8

Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

17.9

Integralną cześć Regulaminu stanowi "Wzór formularza odstąpienia od umowy" oraz Cennik, przy czym zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, jednakże zmiany wprowadzone do Cennika będą obowiązywać jedynie do umów zawartych po opublikowaniu zmian do Cennika oraz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Cennika. Administrator zobowiązuje się oznaczać okresy obowiązywania każdej wersji Cennika.

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – cennik wraz z wariantami opcji dla Kont Producenta.

Załącznik nr 3 – cennik wraz z wariantami opcji dla Kont Warsztatu.

Załącznik nr 4 – cennik dla Użytkowników / Czytelników.

Stary regulamin ważny do 28.10.2021 r..

Stary regulamin ważny od 29.10.2021 r. do 30.11.2022 r..

Nowy regulamin ważny od 1.12.2022 r..

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PRODUCENTÓW I WARSZTATÓW w zakresie zakupu dostępu do Konta - OWU KONTA.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW REKLAMY W PORTALU GAZEO.PL – OWU REKLAMY.