I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. "Portal"- stronę główną www.gazeo.pl oraz jej podstrony,

2. "Operator"- właściciel Portalu tj. Gazeo Paweł Stefanowski, ul. Pogonowskiego 5/7, 90-745 Łódź, NIP 947-102-05-50, REGON 471523240,

3. "Użytkownik" - każdy internauta wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,

4. „Ekspert” – specjalista powoływany przez Operatora spośród techników, producentów lub dystrybutorów Instalacji do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika korzystającego z usługi „Porady praktyka”,

5. „Praktyk” – osoba fizyczna współpracująca z Operatorem, bez względu na podstawę prawną tej współpracy, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu konserwacji, naprawy i montowania części, Instalacji LPG i innych akcesoriów w pojazdach samochodowych,

6. „Warsztat” – Użytkownik, niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, którego dane rejestrowe lub ewidencyjne zamieszczane są na Portalu i który korzysta z Portalu w sposób związany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą z zakresu konserwacji, naprawy i montowania części, Instalacji LPG i innych akcesoriów w pojazdach samochodowych,

7. „Instalacja” – instalacja gazowa,

8. „Prezentacja” – informacja o Warsztacie wyświetlana przez Operatora na Portalu, stworzona przez Operatora lub Warsztat - w wyniku zgłoszenia dokonanego przez Warsztat (często podstawowa Prezentacja jest robiona przez GAZEO na podstawie ogólnodostępnych danych), zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne, w tym dane adresowe Warsztatu. Prezentacja warsztatu może także zawierać: dane kontaktowe Warsztatu, w tym adres e-mail lub numer telefonu do Warsztatu, informacje na temat akceptowanych form płatności za świadczone przez Warsztat usługi, godzin otwarcia Warsztatu, języki obce, w których Warsztat oferuje obsługę klientów, datę rozpoczęcia działalności przez Warsztat, a także opis zakresu usług świadczonych przez Warsztat,

9. "Umowa z Użytkownikiem" lub "umowa" - oznacza umowę, która została zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.


II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom: zapoznawania się z artykułami i innymi materiałami zamieszczanymi w Portalu, w tym materiałami filmowymi, lub Prezentacjami warsztatów, korzystania z usługi newsletter, uzyskiwania porad Praktyka lub Eksperta przeglądania i zamieszczania na Portalu opinii o Warsztatach, samochodach i Instalacjach oraz umożliwieniu Warsztatom posiadającym dostęp do aplikacji GAMOS, na zasadach określonych w regulaminie tej aplikacji, udzielania odpowiedzi na opinie zamieszczane na Portalu przez innych Użytkowników a także z innych oferowanych przez Operatora usług.

§ 3

1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

2. Operator wprowadza zakaz umieszczania w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

Umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika adresu internetowego Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do jej rozwiązania dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu, przy czym umowa zawarta w zakresie usługi "Porady praktyka" rozwiązuje się z chwilą uzyskania przez Użytkownika odpowiedzi na zadane pytanie, a w przypadku skorzystania z usługi polegającej na zamieszczeniu przez Użytkownika na Portalu opinii dotyczącej Warsztatu, samochodu, Instalacji lub odpowiedzi Warsztatu na opinię zamieszczoną na Portalu przez innego Użytkownika, z chwilą dodania tej opinii lub odpowiedzi na Portalu.

§ 5

1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy pod materiałami publikowanymi przez Operatora w ramach serwisu, korzystania z przycisku "Lubię to!" oraz udostępnianie ww. materiałów i komunikatów w serwisie Facebook poprzez umieszczoną w Portalu wtyczkę społecznościową serwisu Facebook. Usługa "wtyczka społecznościowa Facebook" jest świadczona na rzecz Użytkownika przez Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA, zgodnie z postanowieniami regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc. na prowadzonych przez Facebook Inc. stronach internetowych. Operator nie jest podmiotem świadczącym na rzecz Użytkownika usługę "wtyczka społecznościowa Facebook".

2. Wtyczka społecznościowa Facebook wyświetla się w Portalu, lecz zawarte w niej informacje pochodzą bezpośrednio z serwisu Facebook, stanowiąc rozszerzenie jego funkcjonalności. Wtyczki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby Portal nie otrzymywał żadnych informacji pochodzących z serwisu Facebook.

3. Jeśli Użytkownik nie jesteś jeszcze zalogowany w serwisie Facebook, przed skorzystaniem z wtyczki społecznościowej w Portalu pojawi się monit o zalogowanie się do serwisu Facebook.

 

III. Porady Praktyka/ Eksperta

§ 6

1. Użytkownik uzyskuje pod adresem: http://gazeo.pl/lpg/jaka-instalacje-gazowa-wybrac-lpg-problemy.html możliwość zadawania pytań do Praktyka lub Eksperta oraz przeglądania udzielonych już odpowiedzi.

2. Skorzystanie z usługi "Porady Praktyka" wymaga skorzystania przez Użytkownika z formularza zapytania zamieszczonego pod wskazanym powyżej adresem i podania w nim adresu e-mail, na który przesłany zostanie link do odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie. Treść pytania zostanie udostępniona w Portalu oraz przekazana wybranym przez Operatora Praktykom lub Ekspertom.

3. Odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza formułowane są, w zależności od stopnia skomplikowania problemu opisanego przez Użytkownika w formularzu, przez jednego lub kilku Praktyków lub Ekspertów. W tym celu Operator przesyła treść pytania, według swojego uznania, do jednego lub kilku Praktyków lub Ekspertów. Jeżeli na zadane przez Użytkownika pytanie odpowiadać będzie kilku Praktyków lub Ekspertów, wówczas Użytkownik powinien uzyskać kilka wiadomości mailowych, o których mowa w ust. 2 powyżej. .

4. Operator dołoży wszelkich starań, aby Użytkownik uzyskał odpowiedź lub odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza pytanie w terminie 5 dni roboczych od wysłania Operatorowi formularza zapytania.

 

§ 7

Odpowiedzi udzielane przez Praktyka lub Eksperta, o których mowa w § 6 powyżej, są oparte jedynie na informacjach przedstawionych przez Użytkownika i mogą nie uwzględniać specyfiki związanej z danym egzemplarzem samochodu. Dlatego Użytkownik przed ich realizacją, powinien sprawdzić, czy udzielona porada jest odpowiednia również dla jego samochodu.

 

 

IV. Oceny Warsztatów, Samochodów, Instalacji

§ 8

1. Użytkownik, może zamieszczać na Portalu indywidualne opinie dotyczące danego Warsztatu, Samochodów lub Instalacji oraz przeglądać opinie zamieszczone na Portalu przez innych Użytkowników. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii na Portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wskazaną w § 4 niniejszego regulaminu.

2. Warsztat może zamieszczać na Portalu także odpowiedzi na opinie zamieszczone na Portalu przez innych Użytkowników. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu odpowiedzi na opinię na Portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wskazaną w § 4 niniejszego regulaminu.

3. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania na Portalu opinii dotyczących wyłącznie:

- usług montażu/serwisu świadczonych przez Warsztat, z których Użytkownik uprzednio faktycznie skorzystał,

- Instalacji, które Użytkownik faktycznie zamontował/ eksploatuje/ uprzednio eksploatował,

- Samochodów wyposażonych w Instalacje, które Użytkownik faktycznie użytkuje lub uprzednio użytkował.

4. Użytkownik, który chce zamieścić na Portalu swoją opinię powinien kliknąć "Oceń swoją instalację/auto", a następnie wypełnić pola formularza oceny: wpisać treść komentarza, określić typ opinii (pozytyw/neutral/negatyw lub polecam/nie mam zdania/nie polecam), podać Nick oraz adres e-mail, a następnie kliknąć w przycisk: "Dodaj opinię". Użytkownik powinien dodawać opinie zgodnie z informacjami uzyskanymi na podstawie własnych doświadczeń, nie dodawać ocen nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd.

5. Opinie dodane przez Użytkowników są ich subiektywnymi ocenami. Nie są one ocenami Operatora ani jego pracowników.

6. Zabronione jest dodawanie opinii zawierających treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób, wprowadzające w błąd innych Użytkowników Portalu lub zawierających inne treści naruszające przepisy prawa. W przypadku, gdy Operator uzyska wiarygodną wiadomość lub urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze treści opinii, niezwłocznie usunie opinię lub dokona jej edycji.

7. Na podany przez Użytkownika w formularzu oceny adres e-mail zostanie wysłana wiadomość elektroniczna zawierająca:

a) link aktywacyjny - w przypadku dodania w kategorii Warsztaty lub Instalacje jednej z opinii: Pozytyw/Neutral lub Polecam/Nie mam zdania, albo

b) link aktywacyjny - w przypadku dodania w kategorii Samochody jednej z opinii: Polecam/Nie mam zdania/ Nie polecam, albo

c) Informację o dalszych krokach wraz z linkiem odsyłającym do miejsca, gdzie Użytkownik powinien dodać zdjęcie, skan, lub inny dokument elektroniczny stanowiący dowód dokonania zakupu lub świadczenia na jego rzecz innych usług przez Warsztat – w przypadku dodania w kategorii Warsztaty lub Instalacje opinii „Negatyw”/ „Nie polecam”,

W celu uwidocznienia opinii na Portalu Użytkownik powinien kliknąć w otrzymany link aktywacyjny (dla opinii opisanych w ust. 7 lit a i b powyżej). lub postępować zgodnie z instrukcją zawartą w informacji (dla opinii opisanych w ust. 7 lit. c powyżej)

8. Użytkownik może zostać poproszony bezpośrednio przez Warsztat o wystawienie opinii dotyczącej świadczonej przez Warsztat na rzecz Użytkownika usługi lub dokonanej sprzedaży, wysyłając w tym celu Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu odpowiednio wiadomość mailową lub SMS, zawierające link do formularza oceny. W celu dodania opinii Użytkownik powinien kliknąć w przesłany link, a następnie postępować w sposób opisany niniejszym regulaminie, z tą różnicą, że Użytkownik nie jest zobowiązany do załączenia dowodu zakupu lub świadczenia na jego rzecz innej usługi przez Warsztat, o którym mowa w ust. 7 lit. d powyżej.

9. W celu potwierdzenia chęci uwidocznienia opinii na Portalu, Użytkownik może zostać dodatkowo poproszony o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany bezpłatny sms z 6-cyforwym kodem aktywacyjnym. W celu zamieszczenia opinii na Portalu Użytkownik powinien wprowadzić otrzymany kod w wyznaczone do tego pole.

10. W przypadku dodawania wielu opinii (nie tylko typu negatyw/nie polecam) przez jednego Użytkownika Operator może zawiesić emisję opinii i poprosić Użytkownika o przesłanie dokumentu zakupu lub poprosić o przesłanie dokumentu zakupu jeśli opinia została opublikowana. Brak przesłania dokumentu lub jego negatywna weryfikacja powoduje zablokowanie opublikowania opinii lub jej usunięcie jeśli była opublikowana.

11. Adres e-mail i numer telefonu komórkowego, o których mowa powyżej, są wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przesłania do Użytkownika wiadomości zawierających link lub kod aktywacyjny, których odpowiednie uruchomienie/użycie powoduje uwidocznienie komentarza na Portalu oraz weryfikacji autentyczności zamieszczanych na Portalu opinii.

12. Użytkownik jest uprawniony do podpisania zamieszczanej na Portalu opinii przy wykorzystaniu wtyczki Facebook lub narzędzia Google+.


V. Prezentacja Warsztatu

§ 9

1. Na Portalu mogą być publikowane Prezentacje Warsztatów. Prezentacja może zostać opublikowana bezpośrednio przez Operatora lub na zgłoszenie dokonane przez Warsztat.

2. Warsztat, którego Prezentacja nie jest publikowana na Portalu, a który jest zainteresowany dodaniem Prezentacji na Portal, powinien kliknąć w przycisk „Zgłoś firmę do bazy”.

3. Warsztat, którego Prezentacja została opublikowana na Portalu jest uprawniony do edytowania swoich danych poprzez:

- kontakt z Doradcą za pomocą e-mail pomoc@gazeo.pl Lub dzwoniąc pod numer telefonu 42 661-91-30

- po uprzednim dokonaniu weryfikacji przez Operatora

(Weryfikacja następuje przez kontakt naszego konsultanta, wymianę maili, sprawdzenie w bazach internetu)

 

VI. Własność intelektualna

§ 10

1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów udostępnianych w Portalu przysługują Operatorowi lub osobom trzecim.

2. Korzystając z Portalu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów udostępnionych w Portalu.

 

§11

Jeżeli opinia, o której mowa w § 9, lub prezentacja, o której mowa w § 10, stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczając je w Portalu Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:

1. korzystanie z utworu w celu wyświetlania go w ramach Portalu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do niego dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;

2. dokonywanie modyfikacji utworu w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Portalu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

 

VII. Newsletter

§ 12

Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi newsletter. Z jej pomocą Użytkownik będzie uzyskiwać na podany przez siebie adres e-mail najnowsze informacje z Portalu. Warunkiem korzystania z tej usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na uruchomienie usługi newsletter i przetwarzanie w tym celu przez Operatora w niezbędnym zakresie danych osobowych Użytkownika.

§ 13

Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych usług dla Użytkowników, w tym Warsztatów.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

§ 14

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora na podstawie Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: pomoc@gazeo.pl

2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika (lub Warsztatu) oraz opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

IX. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

§ 15

1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest:

o posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;

o posiadanie dostępu do sieci Internet;

o korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki "cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies).

2. W przypadku chęci skorzystania z usługi: newsletter, porady praktyka lub zamieszczania na Portalu opinii lub odpowiedzi na opinię, o których mowa w § 9 niniejszego regulaminu, niezbędne jest ponadto posiadanie przez Użytkownika własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej i aktywnego numeru telefonu komórkowego.

3. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Portalu lub niektórych usług oferowanych przez Operatora może być utrudnione lub niemożliwe.

 

X. Postanowienia końcowe

§ 16

1. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a) wprowadzenia przez Operatora nowych usług lub zakończenia działania usług dotychczasowych,

b) modyfikacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu,

c) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Operatorem a Użytkownikiem, w tym Warsztatem.

2. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

3. Aktualna i pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://gazeo.pl/gazeopl/dane-i-kontakt.html oraz w wersji papierowej w siedzibie Operatora.