1

Odp: Sekwencje 4cyl.

@Lee i tu się z Tobą nie zgodzę.
cytat:
Dziennik Ustaw nr 201 poz. 1666 z 2005r ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko2),3) (Dz. U. z dnia 14 października 2005 r.) Na podstawie art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. _________ 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia art. 7 ust. 1 dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269) zmienionej decyzją Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. WE L 170 z 29.06.2002). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskie wydanie specjalne. 3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 18 maja 2005 r., pod numerem 2005/0224/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.). 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497. ZAŁĄCZNIK WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI WYMONTOWANYCH Z POJAZDÓW, KTÓRYCH PONOWNE UŻYCIE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NEGATYWNIE WPŁYWA NA ŚRODOWISKO Lp. Przedmioty wyposażenia i części 1 Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami 2 Klocki, szczęki hamulcowe 3 Przewody i uszczelnianie układu hamulcowego 4 Tłumiki układu wydechowego 5 Przeguby układu kierowniczego i zawieszenia 6 Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi 7 Układ blokady kierownicy 8 Immobilisery wraz z transponderami sterowania elektrycznego 9 Urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe 10 Elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy (w szczególności: ABS, ASR) 11 Przewody paliwowe 12 Filtry jednorazowe i wkłady filtra 13 Zawory recyrkulacji spalin 14 Instalacje zasilania gazem silników 15 Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi 16 Pióra wycieraczek szyb 17 Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn odmrażający, płyn hamulcowy, płyn do układów klimatyzacyjnych 18 Konwertory katalityczne (katalizatory) 19 Kondensatory zawierające PCB