REKLAMA
LPG
08.09.2011

Cała prawda o legalizacji analizatorów spalin samochodowych

Stosowanie analizatorów spalin samochodowych pozwala sprawdzić czy to, co wydobywa się z rury wydechowej naszego pojazdu, spełnia ściśle określone normy dotyczące emisji spalin. Pojazdy przekraczające dopuszczalne normy emisji spalin są uciążliwe dla środowiska i powinny zostać wycofane z użytkowania.
REKLAMA

Stosowanie analizatorów spalin samochodowych pozwala sprawdzić czy to, co wydobywa się z rury wydechowej naszego pojazdu, spełnia ściśle określone normy dotyczące emisji spalin. Pojazdy przekraczające dopuszczalne normy emisji spalin są uciążliwe dla środowiska i powinny zostać wycofane z użytkowania.

Gazy wzorcowe: Propan i mieszaniny CO, CO2 i propanu w dwóch stężeniachGazeo.plGazy wzorcowe: Propan i mieszaniny CO, CO2 i propanu w dwóch stężeniach

Analizator spalin samochodowych jest przeznaczony do pomiaru zawartości następujących składników gazowych: tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), węglowodorów (HC w przeliczeniu na n-heksan), tlenu (O2) w spalinach pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym. Używany jest do sprawdzania poprawności działania silnika pod względem spalania mieszanki paliwa, także w samochodach z instalacją gazową. Analizatory spalin samochodowych są sprawdzane w celu zapewnienia wiarygodności metrologicznej na terenie Unii Europejskiej. Dzięki ujednoliceniu norm dotyczących emisji spalin każdy analizator spalin samochodowych musi spełniać takie same wymagania na terenie Unii Europejskiej, które są określone w Dyrektywie 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych. Dodatkową korzyścią jest pełna wiarygodność i niemożliwość podważenia wyników badań, np. podczas procesu sądowego.

W Polsce analizatory spalin samochodowych podlegają prawnej kontroli metrologicznej czyli legalizacji. Przyrządy posiadające zatwierdzenie typu lub ocenę zgodności są legalizowane zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach oraz stosownymi rozporządzeniami.

Zgłaszając analizator spalin samochodowych do organu administracji miar lub podmiotu upoważnionego, warto wiedzieć, jak wygląda legalizacja i co jest przedmiotem badań.

Dostarczony analizator musi być kompletny, tzn wraz z sondą i przewodem doprowadzającym spaliny do urządzeniaGazeo.plDostarczony analizator musi być kompletny, tzn wraz z sondą i przewodem doprowadzającym spaliny do urządzenia

Legalizacja

Aby dokonać legalizacji należy dostarczyć analizator spalin samochodowych wraz z sondą z przewodem oraz wymagane przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29) dokumenty. Przepisy wymagają aby do wniosku o dokonanie legalizacji ponownej zostało dołączone świadectwo legalizacji pierwotnej lub poprzedniej legalizacji ponownej albo ich kopia, a w przypadku przyrządu pomiarowego zgłaszanego do legalizacji ponownej po raz pierwszy po dokonaniu oceny zgodności — kopia deklaracji zgodności, o której mowa w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Jest to niezwykle istotne, ponieważ analizator bez wymaganych dokumentów nie zostanie dopuszczony do legalizacji.

Podczas legalizacji wykonywane są następujące czynności:

1) oględziny zewnętrzne obejmujące sprawdzenie:
a) oznakowania analizatora,

Na obudowie urządzenia musi być informacja o:1.producencie,2.typieGazeo.plNa obudowie urządzenia musi być informacja o: 1.producencie, 2.typie

- W przypadku analizatorów spalin samochodowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu, wydanych przed dniem 7 stycznia 2007 r.; oględziny zewnętrzne obejmują sprawdzenie oznakowania analizatora: nazwa lub znak producenta, nazwa lub typ analizatora, numer fabryczny i rok produkcji, nazwy lub symbole gazów i wartości maksymalne ich zawartości, nominalna i minimalna wartości strumienia objętości, nominalne wartości napięcia zasilania, częstotliwości i mocy, wartości współczynnika przeliczeniowego (PEF).

- W przypadku analizatorów spalin samochodowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności oględziny zewnętrzne obejmują ponadto oznakowanie zgodności, dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz numer jednostki notyfikowanej, numer certyfikatu badania typu WE lub certyfikatu badania projektu WE.

b) czy nie ma widocznych uszkodzeń zewnętrznych,

c) szczelności układu przetaczania gazów;

Sprawdzeniu poddawany jest układ pomiarowy wraz z sondą z przewodem (tzw. „pistolet”). Zwykle analizatory mają zaprogramowany test szczelności układu pomiarowego, z którego powinni korzystać użytkownicy. W ramach tego testu sprawdzana jest szczelność całego układu pomiarowego i drożność sondy z przewodem. Takie sprawdzenie między innymi ma na celu uniknąć sytuacji, w której zatkana sonda nie pobierałaby spalin z rury wydechowej. W celu wykonania testu szczelności zakrywa się szczelnie końcówkę sondy i wykonuje się test szczelności. Urządzenie powinno wyświetlić komunikat o nieprawidłowym przepływie spalin (ciśnieniu) w układzie pomiarowym. Dodatkowo można przeprowadzić próbę na rozszczelnienie układu pobierania spalin (zatykając i odsłaniając otwór pobierania spalin w sondzie) tak, by uniknąć sytuacji, gdy analizator nie wykryje gwałtownej różnicy ciśnienia w układzie pomiarowym podczas pobierania próbki spalin. Jest to symulacja zasysania fałszywego powietrza przez analizator. Przyrząd informuje o wyniku testu szczelności układu pomiarowego.

Jeśli analizator nie spełni jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań, wydawana jest decyzja o odmowie legalizacji i pobierana opłata w wysokości 20% od ceny legalizacji. Jest to tzw. odmowa na oględziny zewnętrzne.

Dzięki temu, już w pierwszym etapie legalizacji, nie ma potrzeby korzystania z bardzo drogich wzorcowych mieszanek gazowych i podwyższania kosztów.

2) sprawdzenie działania urządzenia do badania szczątkowej zawartości węglowodorów; . Test pozwala sprawdzić czy w układzie pomiarowym i otaczającym powietrzu nie ma obecności węglowodorów. Analizatory mają zaprogramowany test pozostałości HC. Sprawdzenie polega na podaniu propanu (który jest węglowodorem) nie zawierającego tlenu. Po wykazaniu przez analizator obecności węglowodorów ponownie wykonuje się test pozostałości HC podając czys…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: GUM, OUM w Łodzigazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.