REKLAMA

Regulamin


I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. "Portal"- stronę główną www.gazeo.pl oraz jej pod-strony,
 2. "Wykonawca"- właściciel Portalu tj. Gazeo Paweł Stefanowski, ul. Pogonowskiego 5/7, 90-745 Łódź, NIP 947-102-05-50, REGON 471523240,
 3. "Użytkownik" - każdy internauta wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,
 4. "Umowa z Użytkownikiem" lub "umowa" - oznacza umowę, która została zawarta pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu Użytkownikom: zapoznawania się z artykułami i innymi materiałami zamieszczanymi w Portalu, w tym materiałami filmowymi w ramach serwisu gazeo.tv, korzystania z usługi newsletter, uzyskiwania porad praktyka, a także z innych oferowanych przez Wykonawcę usług.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 3

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Wykonawca wprowadza zakaz umieszczania w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

Umowa o świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili  wpisania przez Użytkownika adresu internetowego Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do jej rozwiązania dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu, przy czym umowa zawarta w zakresie usługi "Porady praktyka" rozwiązuje się z chwilą uzyskania przez Użytkownika odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 5

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów udostępnianych w Portalu przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim.
 2. Korzystając z Portalu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów udostępnionych w Portalu.

§ 6

Wtyczka społecznościowa Facebook

 1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy pod materiałami filmowymi publikowanymi przez Wykonawcę w ramach serwisu gazeo.tv, korzystania z przycisku "Lubię to!" oraz udostępnianie ww. materiałów i komunikatów w serwisie Facebook poprzez umieszczoną w Portalu wtyczkę społecznościową serwisu Facebook. Usługa "wtyczka społecznościowa Facebook" jest świadczona na rzecz Użytkownika przez Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA, zgodnie z postanowieniami regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc. na prowadzonych przez Facebook Inc. stronach internetowych. Wykonawca nie jest podmiotem świadczącym na rzecz Użytkownika usługę "wtyczka społecznościowa Facebook".
 2. Wtyczka społecznościowa Facebook wyświetla się w Portalu, lecz zawarte w niej informacje pochodzą bezpośrednio z serwisu Facebook, stanowiąc rozszerzenie jego funkcjonalności. Wtyczki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby Portal nie otrzymywał żadnych informacji pochodzących z serwisu Facebook.
 3. Jeśli Użytkownik nie jesteś jeszcze zalogowany w serwisie Facebook, przed skorzystaniem z wtyczki społecznościowej w Portalu pojawi się monit o zalogowanie się do serwisu Facebook.

§ 7

Porady praktyka

 1. Użytkownik uzyskuje pod adresem: www.gazeo.pl/lpg/jaka-instalacje-gazowa-wybrac-lpg-problemy.html możliwość zadawania pytań do praktyka oraz przeglądania udzielonych już odpowiedzi.
 2. Skorzystanie z usługi "Porady praktyka" wymaga skorzystania przez Użytkownika z formularza zapytania zamieszczonego pod wskazanym powyżej adresem i podania w nim adresu e-mail, na który przesłany zostanie link do odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.
 3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby Użytkownik uzyskał odpowiedź na zadane pytanie w terminie 5 dni roboczych od wysłania Wykonawcy formularza zapytania. 
 4. Użytkownik korzystając z usługi "Porady praktyka" wyraża zgodę na udostępnienie przez Wykonawcę w Portalu treści pytania Użytkownika wpisanego w formularzu zapytania.

§ 8

Odpowiedzi udzielane przez praktyka są oparte jedynie na informacjach przedstawionych przez Użytkownika i mogą nie uwzględniać specyfiki związanej z danym egzemplarzem samochodu. Dlatego Użytkownik przed ich realizacją, powinien sprawdzić, czy udzielona porada jest odpowiednia również dla jego samochodu.

Newsletter

§ 9

Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi newsletter. Z jej pomocą Użytkownik będzie uzyskiwać na podany przez siebie adres e-mail najnowsze informacje z Portalu. Warunkiem korzystania z tej usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na uruchomienie usługi newsletter i przetwarzanie w tym celu przez Wykonawcę w niezbędnym zakresie danych osobowych Użytkownika.

§ 10

Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych usług dla Użytkowników.

Postępowanie reklamacyjne

§ 11

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Wykonawcę na podstawie Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail: pomoc@gazeo.pl
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Wykonawcę.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

§ 12

 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest:
  • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
  • posiadanie dostępu do sieci Internet;
  • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki "cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies).
 2. W przypadku usługi newsletter oraz usługi porady praktyka niezbędne jest ponadto posiadanie przez Użytkownika własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 3. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Portalu lub niektórych usług oferowanych przez Wykonawcę może być utrudnione lub niemożliwe.

Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych usług lub zakończenia działania usług dotychczasowych, a także w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Wykonawcą a Użytkownikiem.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
 3. Aktualna i pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.gazeo.pl/gazeopl/regulamin.html  oraz w wersji papierowej w siedzibie Wykonawcy.
gazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.