REKLAMA
LPG
12.08.2013

Samoobsługa na stacjach LPG. Ministerstwo Gospodarki wyjaśnia wątpliwości branży

Projekt rozporządzenia o samoobsłudze na stacjach LPG wydaje się niezwykle prosty, co było jednym z celów jego autorów z Ministerstwa Gospodarki. Mimo wszystko firmy zajmujące się modernizacją, budową i obsługą serwisową stacji zgłaszały pewne wątpliwości co do sposobu interpretacji pewnych zapisów. Z inicjatywy gazeo.pl przedstawiciele branży przygotowali pytania dotyczące niejednoznacznych sformułowań nowego rozporządzenia.
REKLAMA

Na zadane przez nas pytania odpowiedział Szymon Byliński z Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki.

gazeo.pl: Czy i która instytucja będzie oceniać, czy stanowisko spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie samoobsługi i w którym momencie? Czy wprowadzenie zmian należy gdzieś zgłaszać, czy też po ich wprowadzeniu można niezwłocznie rozpocząć samoobsługę?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane. Prawo budowlane ustanawia, które organy administracji publicznej są uprawnione do kontrolowania przepisów tego aktu prawnego. Jednak nie jest to katalog zamknięty i na przepisy rozporządzenia powołują się m. in. Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny itd. Zapewne więc te organy utrzymają dotychczasową praktykę i będą kontrolować stacje paliw płynnych i samodzielne stacje gazu płynnego powołując się na treść przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki. W opinii Ministerstwa Gospodarki nie będzie potrzeby zgłaszania faktu, iż dany podmiot prowadzi sprzedaż w formie samoobsługi, natomiast legalność prowadzenia sprzedaży w ten sposób będzie sprawdzana podczas kontroli uprawnionych do tego organów administracji publicznej.

Czy dystrybutory z preselekcją lub dwuwężowe, wyposażone w elektrozawory, które otwierają się po naciśnięciu przycisku tankowania i zamykają po zwolnieniu tego przycisku spełniają wymóg rozporządzenia 131a,1 i 131b,1?

Przepisy rozporządzenia w zakresie § 131a ust. 1 pkt.1 określają, że odmierzacze gazu płynnego wyposaża się w wyłącznik tankowania sterujący otwarciem i zamknięciem zaworu samoodcinającego, zabezpieczającego przed wypływem gazu płynnego w razie awarii. Wynika z tego, że zainstalowany w dystrybutorze zawór ma samoczynnie zamykać przepływ gazu płynnego w momencie, w którym osoba samodzielnie tankująca gaz płynny puszcza przycisk tankowania (jednocześnie w momencie naciśnięcia przycisku tankowania zawór otwiera się). Z informacji Ministerstwa Gospodarki wynika, że rozwiązanie takie jest stosowane dosyć powszechnie na stacjach oferujących gaz płynny LPG.

Niepewność dotyczy także wymogu §131b.1. Rozporządzenia, mówiącego, że „Rurociągi technologiczne zasilające odmierzacze gazu (…) wyposaża się w automatycznie działające zawory odcinające przepływ gazu płynnego”

Rozwiązanie przewidziane w tym paragrafie jest zgodne z normą EN 14678-2:2007. Zawór ten powinien znajdować się na rurociągu technologicznym i jest on dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek uszkodzenia dystrybutora. Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że cześć stacji paliw płynnych dysponuje już takimi zaworami.

Czy będą przygotowane jednolite wzory naklejek informujących o samoobsłudze i tych z instrukcją samoobsługowego tankowania?

Ministerstwo Gospodarki nie widzi potrzeby przygotowywania jednolitego wzoru naklejki informującej o możliwości samoobsługi czy wzoru instrukcji tankowania. Jak wynika z treści zaproponowanych zmian, podmiot prowadzący stację paliw powinien w sposób czytelny oznaczyć, że na danym stanowisku klient stacji może samodzielnie dokonać tankowania oraz zamieścić instrukcję wyjaśniającą, jak takie tankowanie przeprowadzić. Instrukcja taka powinna być czytelna i składać się z piktogramów i tekstu.

Czy będą wobec tego odgórne wytyczne dotyczące wspomnianych materiałów informacyjnych?

Ministerstwo Gospodarki nie przewiduje wytycznych dotyczących materiałów informacyjnych. Pozostawiamy przedsiębiorcom swobodę sposobu informowania klientów – każdy sposób czytelnego, jasnego przekazu w tym zakresie będzie wystarczający.

Czy istniejące obecnie dzwonki przywołujące obsługę po zmianie nazwy na nalepce spełniają wymagania dzwonka alarmowego, o którym mowa w rozporządzeniu?

System alarmowy ma wytwarzać sygnał dźwiękowy, który poinformuje obsługę o zaistnieniu sytuacji alarmowej – jeżeli więc istniejący dzwonek spełnia tę funkcję, to oczywiście nie ma potrzeby go zmieniać. Przy zmianie przepisów Minister Gospodarki założył minimalne niezbędne koszty wprowadzenia samoobsługi i w tym przypadku nie ma konieczności montażu skomplikowanego systemu komunikacji.

Proszę również pamiętać, że projekt rozporządzenia był poddany konsultacjom społecznym od 20 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. Został on przesłany organizacjom branżowym oraz został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Co więcej, 7 lutego 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące omawianego projektu. Konsultacje nie uwidoczniły problemów interpretacyjnych.

2 sierpnia 2013 r. Minister Gospodarki podpisał projekt rozporządzenia i został on  przekazany do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który podpisuje rozporządzenie w porozumieniu. Proszę pamiętać, że zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki nie są wystarczające, aby samoobsługa tankowania gazem LPG pojazdów samochodowych była możliwa. Projekt określa jedynie minimalne wymogi bezpieczeństwa, które muszą zostać wprowadzone na stacjach paliw, aby samodzielne tankowanie było dopuszczalne. W jednym czasie wraz z omawianym rozporządzeniem powinny wejść w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy obydwoma ministerstwami, zmiany w każdym z rozporządzeń wejdą w życie w tym samym terminie. W obecnym momencie trudno określić dokładny termin wejścia w życie projektowanych zmian, jednak będzie to na pewno 14 dni od ogłoszenia obu projektów w Dzienniku Ustaw (wynika to z treści przepisów obu projektów).

Przeczytaj więcej o projektach rozporządzeń.

Przeczytaj także, jakie zmiany proponuje Ministerstwo Gospodarki.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: Min. Gospodarkigazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.